BORENZO T c h i l i n g a r y a n i
Privacyverklaring Borenzo   Tchilingaryani,   met   ondernemingsnummer   BE   0839.   722.   763   en   zetel   te   Maalse   Steenweg   303,8310   Brugge   verwerkt   persoonsgegevens   overeenkomstig   deze   privacyverklaring.   Voor   verdere   informatie,   vragen   of opmerkingen omtrent ons privacy beleid e-mail naar info@borenzo.be  Verwerkingsdoeleinden Borenzo   Tchilingaryani   verzamelt   en   verwerkt   de   persoonsgegevens   van   klanten   voor   klanten-   en   orderbeheer   (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit.) Rechtsgrond(en) van de verwerking Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. [In   zoverre   de   verwerking   van   de   persoonsgegevens   plaatsvindt   op   basis   van   artikel   6.1.   a)   (toestemming),   heeft   de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.] Bewaarperiode De   persoonsgegevens   verwerkt   voor   klantenbeheer   zullen   worden   bewaard   gedurende   de   termijn   die   noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens De   klant   heeft   te   allen   tijde   recht   op   inzage   van   zijn   persoonsgegevens   en   kan   ze   (laten)   verbeteren   indien   ze onjuist   of   onvolledig   zijn,   ze   laten   verwijderen,   de   verwerking   ervan   laten   beperken   en   bezwaar   te   maken   tegen   de verwerking   van   hem   betreffende   persoonsgegevens   op   basis   van   artikel   6.1   (f),   met   inbegrip   van   profilering   op basis van die bepalingen. Bovendien,   heeft   de   klant   het   recht   om   een   kopie   (in   een   gestructureerde,   gangbare   en   machinaal   leesbare   vorm) van    zijn    persoonsgegevens    te    bekomen    en    de    persoonsgegevens    te    laten    doorsturen    naar    een    andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@borenzo.be Direct marketing De   klant   heeft   het   recht   zich   kosteloos   te   verzetten   tegen   elke   verwerking   van   zijn   persoonsgegevens   met   het   oog op direct marketing. Klacht       De   Klant   beschikt   over   het   recht   om   een   klacht   in   te   dienen   bij   de   Commissie   voor   de   Bescherming   van   de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
- -
BORENZO T c h i l i n g a r y a n i
Privacyverklaring Borenzo   Tchilingaryani,   met   ondernemingsnummer   BE   0839.   722.   763   en   zetel   te Maalse    Steenweg    303,8310     Brugge    verwerkt    persoonsgegevens    overeenkomstig deze   privacyverklaring.   Voor   verdere   informatie,   vragen   of   opmerkingen   omtrent ons privacy beleid e-mail naar info@borenzo.be  Verwerkingsdoeleinden Borenzo    Tchilingaryani    verzamelt    en    verwerkt    de    persoonsgegevens    van    klanten voor      klanten-      en      orderbeheer      (o.a.      klantenadministratie,      opvolgen      van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit.) Rechtsgrond(en) van de verwerking Persoonsgegevens    worden    verwerkt    op    basis    van    artikel    6.1.    van    de    Algemene Verordening Gegevensbescherming. [In   zoverre   de   verwerking   van   de   persoonsgegevens   plaatsvindt   op   basis   van   artikel 6.1.   a)   (toestemming),   heeft   de   klant   steeds   het   recht   om   de   gegeven   toestemming terug in te trekken.] Bewaarperiode De     persoonsgegevens     verwerkt     voor     klantenbeheer     zullen     worden     bewaard gedurende   de   termijn   die   noodzakelijk   is   om   aan   de   wettelijke   vereisten   te   voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Recht   van   inzage,   verbetering,   wissing,   beperking,   bezwaar   en   overdraagbaarheid van persoonsgegevens De   klant   heeft   te   allen   tijde   recht   op   inzage   van   zijn   persoonsgegevens   en   kan   ze (laten)    verbeteren    indien    ze    onjuist    of    onvolledig    zijn,    ze    laten    verwijderen,    de verwerking   ervan   laten   beperken   en   bezwaar   te   maken   tegen   de   verwerking   van hem   betreffende   persoonsgegevens   op   basis   van   artikel   6.1   (f),   met   inbegrip   van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien,   heeft   de   klant   het   recht   om   een   kopie   (in   een   gestructureerde,   gangbare en    machinaal    leesbare    vorm)    van    zijn    persoonsgegevens    te    bekomen    en    de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@borenzo.be Direct marketing De   klant   heeft   het   recht   zich   kosteloos   te   verzetten   tegen   elke   verwerking   van   zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Klacht       De   Klant   beschikt   over   het   recht   om   een   klacht   in   te   dienen   bij   de   Commissie   voor   de Bescherming   van   de   Persoonlijke   Levenssfeer   (Drukpersstraat   35,   1000   Brussel   - commission@privacycommission.be).
- -